سفارش تبلیغ
ثبت دامنه و میزبان هاست ایران
خداوند، اصرارکنندگان و پیگیران در دعا رادوست دارد . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]